Our Team

RAJ KUMAR (PRATIRAJ)
RAJ KUMAR (PRATIRAJ)
Writer/Director/Producer

PRASHANT PASSY PILLAI
PRASHANT PASSY PILLAI
Creative Director

VIPUL SINGH
VIPUL SINGH
Writer

PRAVEEN TRIPATHI
PRAVEEN TRIPATHI
Assistant director

DHANENDRA KAWDE
DHANENDRA KAWDE
Art Director

JAGRUTI PARMAR
JAGRUTI PARMAR
Costume Designer

SANJIV RAJAT
SANJIV RAJAT
Writer